มหาวิทยาลัย ศิลปากร "ทำตามฝัน"

รูปภาพของ sss27208

เมื่อโรงเรียนศิลปากรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486

ได้เปิด สอนเพียงคณะเดียว คือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้ตั้ง คณะสถาปัตยกรรมไทยและโบราณคดี ตามลำดับ

แต่เนื่องจากคณะจิตรกรรมและ ประติมากรรม ในขณะนั้นมีวิชาการตกแต่ง (Decoration) อยู่ในหลักสูตรด้วย

และ นักศึกษาที่จบการศึกษารุ่นแรกๆ บางคน ได้ออกไปทำงานทางด้านการตกแต่งภายใน

จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพพอสมควร กอปรกับสังคมไทยในขณะนั้น

มีแนวโน้มให้เห็นว่า ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งมากขึ้น

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมและ ประติมากรรม

จึงได้หารือร่วมกับศาสตราจารย์ ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พูนสวาท กฤดากร

และ ม.จ. เฉลิมสมัย กฤดากร ซึ่งเป็นข้าราชการในกรมศิลปากร ด้วยกัน และกำลังสอนวิชาศิลปะการตกแต่งอยู่ในคณะจิตรกรรม

จัดทำโครงการจัดตั้งคณะ และหลักสูตรคณะมัณฑนศิลป์ขึ้น จนบรรลุผลสำเร็จเป็นคณะวิชาที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร

โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2499

 

 

 

 

 

 

ที่มา :: http://www.decorate.su.ac.th/history.html

 

คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ จากอดีตถึงปัจจุบัน


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
ศาตราจารย์ หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พูนสวาท กฤดากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิศัย
อาจารย์จักร ศิริพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา
อาจารย์นิรันด์ ไกรฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราย์พงษ์ศักดิ์ อารยางกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ปาลเปรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

 

ปณิธาน


“สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม และภูมิปัญญา ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในศิลปวิทยาการ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน”

ปรัชญา & วัตถุประสงค์


“ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์ เป็นผู้รอบรู้

มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม และนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม”


พัฒนาการของหลักสูตร

 

,,หลักสูตรปีการศึกษา 2499 - 2516 ,,


คณะมัณฑนศิลป์จัดการศึกษาปีแรกในปีการศึกษา 2499 หลักสูตรปีการศึกษา 2499 - 2516

เป็นหลักสูตรสาขาออกแบบตกแต่งภายในสาขาวิชาเดียว โดยพัฒนามาจากหลักสูตร คณะจิตรกรรมและประติมากรรม

มีการศึกษาทางวิจิตรศิลป์ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ทางศิลปะปฏิบัติ แล้วจึงแยกมาศึกษาเฉพาะด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

ซึ่งเป็น ประยุกต์ศิลป์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมไทย ที่ยังขาดนักออกแบบตกแต่งภายใน

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเอกและกลุ่มวิชาโท

กลุ่มวิชาเอกประกอบด้วย รายวิชา เช่น ศิลปการตกแต่ง วัสดุการตกแต่ง สถาปัตยกรรมการตกแต่ง และวิชาช่างไม้ เป็นต้น

กลุ่มวิชาโทเป็นรายวิชาที่ให้ ความรู้ความสามารถกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยรายวิชา เช่น ทัศนียวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ

วิจัยศิลปไทย สถาปัตยกรรมไทย ทฤษฎีโครงสร้าง เครื่องเคลือบ ดินเผา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี และระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 จะได้รับอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์)

 


 

 

 

 

,,หลักสูตรปีการศึกษา 2517 - 2528 ,,

ในปี พ.ศ. 2517 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักสูตร

หลักสูตรฉบับ ปรับปรุง มีปรัชญาการศึกษาที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ในวิชาชีพประยุกต์ศิลป์ และมี ความรู้ พื้นฐานด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้เป็น นักออกแบบงานศิลปะ ที่มีความคิดความรู้เกี่ยวกับสังคมมนุษย์กว้างขวาง และเป็นมนุษย์ สมบูรณ์

โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่

1.กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นักศึกษาทุกคณะวิชาต้องศึกษา


2.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะ นักศึกษาทุกสาขาวิชาใน คณะมัณฑนศิลป์

ต้องศึกษาเพื่อให้มีมาตรฐานทาง ศิลปะ ปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะในระดับ เดียวกัน

และทำให้นักศึกษาสามารถขอโอนย้าย สาขาวิชาภายในคณะฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น


3.กลุ่มวิชาเอกหรือวิชาบังคับของสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาที่สร้างความรู้ความ สามารถ ในวิชาชีพโดยตรง

นักศึกษาในสาขาวิชานั้น ต้องศึกษาให้ครบถ้วน

 

4.กลุ่มวิชาเลือก เป็นกลุ่มวิชาที่เสริมความรู้ในวิชาชีพให้กว้างขวาง และส่งเสริม ความสนใจ ความถนัดส่วนบุคคล

ให้มีโอกาสพัฒนามากขึ้น


ในด้านการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนมาใช้ระบบหน่วยกิต และยกเลิกการศึกษาระดับ อนุปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์)

ให้เพียงระดับปริญญาศิลปบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ได้เพิ่มสาขาวิชาเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

สาขาวิชาออกแบบ นิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชา ประยุกต์ศิลปศึกษา

 

 


,,หลักสูตรปีการศึกษา 2529 - 2536 ,,


คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2529 โดยปรับปรุงวัตถุประสงค์และ เนื้อหาการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา

และเพิ่มสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ทั้งนี้ ให้เป็นหลักสูตรมีความทันสมัย และตอบสนองคามต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน ปัจจุบัน โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเหมือนเดิม การจัดการศึกษาใช้ระบบหน่วยกิต

และมีระดับปริญญาศิลปบัณฑิต

 

 

,,หลักสูตรปีการศึกษา 2537 - ปัจจุบัน ,,


การปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดของคณะฯ ในปี พ.ศ. 2537 และใช้มาจนกระทั่ง ปัจจุบันนี้

ปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาแกน ของคณะแยกตามสาขาวิชา โดยมี วัตถุประสงค์ให้บัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ในการสร้างสรรค์งานด้านมัณฑนศิลป์ เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง

มีคุณธรรมและนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม

 

ที่มา :: http://www.decorate.su.ac.th/history.html

 

ยังไงเกรนก็ขอฝากมหาวิทยาลัย ศิลปากรไว้ !!!

เพียงเท่านี้นะคะ ใครที่สนใจ มีความใฝ่ฝัน *

ก็ขอให้ตั้งใจ เต็มที่กับมัน ไม่มีสิ่งใด ที่ยากเกินความสามารถ

เพียงแค่เราตั้งใจทำมัน และทำมันให้ดีที่สุดเท่านั้นพอ

ผลออกมาจะเป็นอย่างไร แต่เราก็ได้ทำมันอย่างเต็มที่นะคร่า

 

 

เราลูกพระศรีสุริโยทัย !!! ยังไงก็นำความภาคภูมิใจนี้

ทำให้โรงเรียนของเรา เป็นที่รุ้จักนะค่ะ

เด็ก สตรีศรีสุริโยทัย ก้มีดีนะ !!! 5555

 

สนใจภาควิชาของ คณะมัณฑนศิลป์

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน http://www.decorate.su.ac.th/interior.html

ภาควิชาออกแบบนอเทศศิลป์ http://www.decorate.su.ac.th/visual.html

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ http://www.decorate.su.ac.th/product.html

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา http://www.decorate.su.ac.th/apart.html

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา http://www.decorate.su.ac.th/ceramics.html

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ http://www.decorate.su.ac.th/jewelry.html

สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย http://www.decorate.su.ac.th/fashion.html

 

 

ขอขอบคุณ http://www.decorate.su.ac.th/history.html 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจแล้ว ผ่านแล้วครับ 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

อืมดีนะ อย่าลืมตรวจสอบว่าถูกต้องหรือป่าว
1. ข้อความ ห้ามกำหนดฟอนต์ ห้าม copy มาโดยตรง ต้อง copy ลง Notepad ก่อน
2. รูปภาพต้อง Upload ไว้ใน thaigooview.com และบอกที่มาของภาพไว้ใต้ภาพด้วย
3. ข้อมูลเอามาจากที่ใดต้องอ้างอิงนะจ้ะ มิฉะนั้นจะ

ถ้าเขียนเองไม่ต้องจ้า

....อย่าลืมใส่รูปตัวเองด้วย....

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สู้ๆ เว้ย เกรน
แกทำได้อยู่แล้วๆ วาดรูปเยอะๆ 555

เปนกำลังใจให้นะเว้ย
:)

รูปภาพของ sss27209

ว้าว....

เดี๋ยวนี้เพื่อนช้านขยัน

 ^^ ดีแล้ว!! ม.6และสู้ๆ

 

ขอให้ทุกคนเอนติดกานทั่วหน้า

รูปภาพของ sss27211

ปีนี้เด็กศรีฯเอนท์ติดทั้งระดับ^^

 

เพื่อนขา

สู้ๆWink

 

รูปภาพของ sss27408

ว๊าว

 

 

เราทุกคนต้องEntติดจ้า

 

สู้ๆนะ 

ยาวเกิ๊นนๆ

ขี้เกียจอ่านอ่ะ

 

55

 

หลอกๆ

 

เก่งๆๆ

รูปภาพของ sss27208

คัยอยากรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คณะมัณฑนศิลป์ ของแต่ละภาค

ขอมาได้นะคร่า เด๋ว ลงเพิ่มเติมให้

 

 

SU* สู้สู้ DEC !!!!

ตั้งใจพยายาม ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ

จะฝากอนาคตไว้ที่ มหาวิทยาลัยนี้ ทำให้ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul