“สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”สอนเด็กอ่อนอย่างไรให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ม.6 ได้คุณภาพ

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

     “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”

     สอนเด็กอ่อนอย่างไรให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ม.6 ได้คุณภาพ

"ครูต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในหัวใจของลูกศิษย์ว่า...ลูกศิษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้...สิ่งสำคัญเด็กไทยไม่แพ้เด็กชาติใด ๆ ในโลกนี้"

“สอนเป็น”

          ครูต้องรู้และเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน และลึกซึ้ง โดยเฉพาะหลักสูตรในรายวิชาที่เราจะสอน และต้องดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร เริ่มจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดในรายวิชาที่เราจะสอนให้ชัดเจน

          ว่า ตัวชี้วัดแต่ละตัว ต้องการให้เด็กรู้อะไร และทำอะไรได้ และครูจะสอนอย่างไร ด้วยวิธีการใด หลังจากนั้นก็นำหลักสูตรสู่ห้องเรียนด้วยการปฏิบัติ ดังนี้

  1. เสริมแรง ให้เด็กรักการอ่าน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. ตั้งเป้าหมาในการเรียนให้ชัดเจน โดยใช้ข้อมูลผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ให้เด็กรับทราบว่า เราอยู่ลำดับที่เท่าไรของจังหวัดและของระดับเขตพื้นที่

โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกับเด็กว่า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต้องสูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต้องเป็นลำดับที่เท่าไรของเขตพื้นที่ เป็นต้น

      3. ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญทั้งห้องเรียน ครูสุ่มถามนักเรียนสัก 3-5 คน เพื่อตรวจสอบว่าเด็กอ่านจับใจความเป็นหรือไม่ ชมนักเรียนที่อ่านแล้วจับใจความสำคัญได้ดี ปรับแก้ไขเด็กที่อ่านแล้วจับใจคามสำคัญไม่ได้ ฝึกไปหลาย ๆ รอบ จนกว่าเด็กจะได้ครับ

      4. เมื่อเด็กอ่านคล่องแล้ว ครูดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้เด็กอ่านมาจากบ้านในทุกเรื่อง ในแต่ละตัวชี้วัดที่จะเรียน (เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านเอง ศึกษาเอง) ครูให้คำปรึกษา สร้างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ ข้อสอบที่ตรงตัวชี้วัด และสะท้อนข้อสอบระดับชาติ

      5. ครูวัดผลตามตัวชี้วัด ให้ข้อมูลย้อนกลับเด็กที่เรียนดี เสริมแรง ให้กำลังใจ แก้ไข สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน สอนจนกว่าเด็กจะได้        ในทุกตัวชี้วัด และวัดผลซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งเด็กผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ครูควรตั้งเกณฑ์ให้สูงไว้ เพื่อท้าทายความสามารถของเด็กให้เกิด  ความพยายาม

      6. ฝึกทักษะการทำข้อสอบให้เด็กบ่อย ๆ ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

      7. ครูต้องใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง

      8. การวัดผลสำคัญมาก ครูต้องวัดผลด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น สอบปากเปล่า อภิปรายสอบข้อเขียน อัตนัย ปรนัย หรือให้เขียนสื่อความใน        แต่ละตัวชี้วัด เป็นต้น

      9. ครูต้องติดตามข้อมูลการเรียนรู้รายบุคคล โดยแบ่งกลุ่มเด็กเก่ง กลาง อ่อน ต้องส่งเสริมเด็กเก่งซ่อมเสริมเด็กที่เรียนปานกลาง และเด็กอ่อน   ต้องทำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะได้ผลมากที่สุด

     10. ให้รางวัล เกียรติบัตร ของขวัญ สุดยอดนักอ่านเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กๆ

     11. ครูต้องวางแผนว่าข้อสอบ 5 สาระ จะออกสาระละกี่ข้อในการสอบระดับชาติ ครูเตรียมความพร้อม จัดตารางการสอบให้นักเรียนฝึก ทำข้อสอบจำนวนหลาย ๆ ชุด ตั้งเกณฑ์ให้สูง เช่น ต้องผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป เด็กคนใดสอบไม่ผ่านก็ต้องมาสอบซ่อมจนกว่าจะผ่าน และครบทุกชุดที่ครูกำหนด

     12. ในกรณีที่เด็กผ่านเกณฑ์ครบทุกชุด ครูต้องเสริมแรงให้รางวัลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น  

“เห็นผล”

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดสระบุรี จำนวน 21 โรงเรียน

ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 13 ของ (สพม.4 สระบุรี-ปทุมธานี) จำนวน 42 โรงเรียน

ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดสระบุรี จำนวน 21 โรงเรียน

ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 9 ของ (สพม.4 สระบุรี-ปทุมธานี) จำนวน 42จำนวน

ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี จำนวน 21 โรงเรียน

ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 7 ของ (สพม.4 สระบุรี-ปทุมธานี) จำนวน 42 โรงเรียน

ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี จำนวน 21 โรงเรียน

ได้คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 5 ของ (สพม.4 สระบุรี-ปทุมธานี) จำนวน 42 โรงเรียน 

“คนยกย่อง”

ปีพุทธศักราช 2553 / รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาสังคมศึกษา จากสำนักงานคุรุสภา

ปีพุทธศักราช 2554

1.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาสังคมศึกษา จากสำนักงานคุรุสภา

2.รางวัลครูสอนดีและได้รับทุนครูสอนดี จาก  (สสค.)

ปีพุทธศักราช 2559 / รางวัลเพชรเทพสตรี  ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์