การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน อุทัยพร กาญจนาภรณ์
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ปีที่พิมพ์ 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบ ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2

กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน วันละ 2 ชั่วโมงรวม 40 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แผน การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ท 11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ค่าทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)

 


ผลการวิจัย พบว่า
1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถเรื่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนรู้ ( = 24.88 , S.D. = 2.87 ) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนรู้ ( =17.98 , S.D. = 3.93 ) อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำโดยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน คือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์