รายงานผลการสร้างหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรม เสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการสร้างหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา จงจิตร วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาล 2 ให้มีประสิทธิ ภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ คุณธรรม 8 ประการสำหรับเด็กอนุบาล 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่ใช้ หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาล 2 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านคุณธรรม 8 ประการของเด็กอนุบาล 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน 29 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอน ชั้นอนุ บาล 2 จึงทำให้ง่ายและสะดวกในการทำการศึกษา เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจ กรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 8 เรื่อง แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 35 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ ละ 20 นาที ใช้สอนเป็นเวลา 7 สัปดาห์ แบบวัดผล สัมฤทธิ์ ก่อนเรียน หลังเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม 8 ประการ สำหรับผู้ปกครอง สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Division )
ผลการศึกษาพบว่า
1. หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาล 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 90.27/89.67 ดังนั้น หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาล 2 แต่ละเล่มมีประสิทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางด้านคุณธรรม 8 ประการ ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมที่ใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางด้านคุณธรรม 8 ประการ หลังเรียนที่เรียนด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาล 2 ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าการสอนโดยใช้ หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กอนุบาล 2 ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านคุณธรรมหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
3. จากการประเมินของผู้ปกครองเด็กอนุบาล 2 ทั้งประเด็นได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ การรักความสะอาด ความสามัคคี และมีน้ำใจนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในทุกๆ ด้าน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์