รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน

                   สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้รายงาน      นางสาวรัชตา  เดชชนินทร์

ปีการศึกษา    2559

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลินเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ประกอบด้วย เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 35 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 จำนวน 27 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 30 แผน แบบประเมินพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุด และแบบประเมินพัฒนาการระหว่างทำกิจกรรมชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.15/86.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการใช้ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 และหลังการใช้ มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 2.60  มีผลต่างของระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 0.64

      3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมการ               ทดลองวิทยาศาสตร์พาเพลิน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.4470                หมายความว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.70

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์