รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต

                    เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจักรคำคณาทร

                    จังหวัดลำพูน

ผู้รายงาน        นายสาคร  โมลาดุก

ปีการศึกษา      2559

 

บทคัดย่อ

         

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลัง การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจักรคำคณาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 รวมทั้งสิ้น 513 คน ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/4 จำนวน 45 คน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/5 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จำนวน 44 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 จำนวน 45 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 จำนวน 40 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จำนวน 39 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจักรคำคณาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ชุด แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จำนวน 22 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้ค่า t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.33/85.36 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

          2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีชุดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต เรื่อง       เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์