การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี (เพิ่มเติม) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น เรื่อง พั

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี (เพิ่มเติม) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางสาววราพร โยธาภักดี
ปีการศึกษา 2558
บทคัดย่อ
ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีโอกาสได้วาง
แผนการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีความหมาย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม)
เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะเคมี วิชาเคมี (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่องพันธะเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยวิธีการ
จับฉลากจากจำนวน 9 ห้องเรียน ได้ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35
คน ใช้เวลาในการทดลอง จำนวน 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.67 มีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ชุด
กิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.67 มีความเหมาะสมมากที่สุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.22-0.69 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่
0.22-0.67 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่
0.80-1.00 มีค่าอำนาจจำแนก (rtt) ตั้งแต่ 0.31-0.80 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน-เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้
t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/81.81
2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่อง
พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6953 แสดงว่า นักเรียนมีความ
ก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.53

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่อง
พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น
วิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น วิชาเคมี
(เพิ่มเติม) เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์นำ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์