ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชาติ

ชื่อผู้ศึกษา           :          นางสาวอัญชลี  อุทธิยา

หน่วยงาน           :          โรงเรียนบ้านชาติตระการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ปีการศึกษา        :           2559

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านชาติตระการ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านชาติตระการ และเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน โดยมีแผนแบบการทดลอง One  Group Pretest –Posttest  Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 2  จำนวน  10  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  12 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ตัวสะกดน่าจดจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก และข้อสอบอัตนัย และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

                   การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการโดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จนครบ 12 แผน ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกัน จากนั้นให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากนั้นรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย โดยหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์