รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ

เรื่อง              รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัว  สะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้ศึกษา   ภัทราภรณ์  อัตไพบูลย์

ปีที่ศึกษ         ปีการศึกษา  2559

โรงเรียน          ห้วยตูมวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

บทคัดย่อ

          การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา จากกระบวนการสอนที่น่าสนใจ และเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนยิ่งขึ้น  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1 ปีการศึกษา  2559  จำนวน  18  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  คือ  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชุด มาตราตัวสะกด จำนวน  1  ชุด  มีทั้งหมด 11  เรื่อง  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียน ชุด มาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและการเขียน ชุด มาตราตัวสะกด ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด  จำนวน  10  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  t-test  (Dependent  Sample) 

          ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

              1.  การเรียนการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ5.32/84.26  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

              2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ  0.7138  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  71.38  

              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.63  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด

          โดยสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการทดลอง  สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์