รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ผู้ศึกษา                นางสุนิดา  หมาดทิ้ง

สถานศึกษา           โรงเรียนบ้านทุ่ง

                                                                                บทคัดย่อ

                   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตามเกณฑ์ 80/80  2 )  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

                    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านทุ่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน  16  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  8  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 10  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test  แบบ Dependent  Samples

                     ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.24/81.22 เป็นไปตามเกณฑ์  80/80                 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  พืชรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ=  4.22, σ = 0.10) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์