รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ก่อนเรียนกับหลังการเรียน 3)เพื่อศึกษาความ    พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพล ที่มีต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรม  การเรียนรู้ เรื่อง  ฟิสิกส์อะตอม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


เขต 25  ปีการศึกษา 2559  จำนวน  36 คน รูปแบบการศึกษา เป็นแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนทดลอง-ทดสอบหลังทดลอง(One group, Pretest-Posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด  2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน    เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  30  ข้อ  และ 5) แบบสอบถามความ     พึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้         เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )


ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  สูตรหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 )  และทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t – test (Dependent Samples)


                ผลการศึกษา  พบว่า


                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.81/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้


                 2. นักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษา


ปีที่ 6 มีผลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                3.ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องฟิสิกส์อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด ( เท่ากับ 4.74 )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.37


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์