รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
                   โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา  2559

ผู้รายงาน      นางสุปรียา สังขวรรโณ        

ปีที่รายงาน     2559

 

                      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 83 คน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x-bar ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

                      1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559  ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง  (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครู พบว่า       โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ด้านผลผลิต

                               4.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                              4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                              4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย พบว่า โดยภาพรวม   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                              4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 พบว่า      โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      5. ประมวลข้อเสนอแนะการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

                               5.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ควรประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการเพิ่มเติมและควรสร้างเครือข่ายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน

                               5.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรปรับปรุงโรงอาหาร ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น         ควรปลูกต้นไม้และจัดสวนในบริเวณโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมนิสัย    รักการอ่านแก่นักเรียน 

                               5.3 ด้านกระบวนการ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบสมุดบันทึกการอ่านด้วยตนเองมอบประกาศ หรือรางวัลแก่นักเรียนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดโดยให้ครอบคลุม ทุกกิจกรรม และควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

                               5.4 ด้านผลผลิต ควรประสานกับประชาชนในชุมชน เพื่อนำสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร หนังสือพิมพ์ ร่วมบริจาคให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

            1. ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ

            2. ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์