รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้การละเล่นของเด็กไทย

                     เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (อายุ 5-6 ปี)

                     โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์

ชื่อผู้วิจัย        กัญญาภัค   มีแก้วน้อย

 

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์  เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ปีที่วิจัย         2560

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้การละเล่นของเด็กไทย โดยมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 อายุ 5-6 ปี โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ One shot case study เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้การละเล่นของเด็กไทยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ จำนวน 3 หน่วย 15 วัน แบบทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า

          นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และคะแนนสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ หลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้การละเล่นของเด็กไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 21.27 คิดเป็นร้อยละ 85.09 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผลพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายทั้ง 5 รายการ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (อายุ 5-6 ปี) พบว่า สมรรถภาพทางด้านร่างกายที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ วิ่งเก็บของและวิ่งอ้อมหลักมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.27นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนั่งงอตัวไปข้างหน้า มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.09 ด้านลุก-นั่ง 30 วินาทีมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.18 ด้านวิ่ง 20 เมตร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 คิดเป็นร้อยละ 80.91 และด้านยืนกระโดดไกล มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์