ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคม ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคม

                           ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

 

ชื่อผู้วิจัย              นางสาวอัจฉรา  สมขุนทด

 

ตำแหน่ง               ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

                            สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอ่างทอง

ปีที่ทำ                  2560

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลโดยมีเด็กปฐมวัยจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนทักษะทางสังคมตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 อายุ 4 - 5 ปี โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ One shot case study เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลจำนวน 3 หน่วย 15 วัน 2) การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่น 15 กิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจำนวน 10 ข้อ และด้านการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นจำนวน 10 ข้อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ

 

ผลการวิจัยพบว่า

          เด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ เด็กปฐมวัยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป และคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 หลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยการใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์