รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยา  เพิ่มเติม 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้            เรื่อง  วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยา  เพิ่มเติม  4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนด้วย  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้         เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยา   เพิ่มเติม  4   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้       คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนไตรคามวิทยา  อำเภอหนองสองห้อง        จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  22  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling)  รูปแบบการศึกษา  เป็นแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนทดลอง-ทดสอบหลังทดลอง  (One group , Pretest-Posttest  design)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 6 ชุด   2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง  วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยา   เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  6 แผน  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-


หลังเรียน  เรื่อง  วิวัฒนาการ   แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และ  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยา  เพิ่มเติม 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน  20  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดย ใช้สถิติ พื้นฐาน   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           และ t – test  (Dependent Samples)


                ผลการศึกษา  พบว่า


                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.67/81.36  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายชุด ปรากฏว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ทั้ง  6  ชุด มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ทุกชุด


                2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยา  เพิ่มเติม 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


                3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยา  เพิ่มเติม 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับมากที่สุด   ( X  = 4.55)  และ


ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.35

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์