รายงานการใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน

                      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้ศึกษา           นางรัชนีวรรณ  หลงลูวา

ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ     

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนรู้ชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาอุทิศ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 9 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบประเมินความสามารถก่อนและหลังการเรียนรู้ชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.06/84.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

          2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนด้วยชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.56 คิดเป็นร้อยละ 61.41 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.56 คิดเป็นร้อยละ 81.41 และมีคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 8.00 คิดเป็นร้อยละ 20.00

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการพูดและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

         

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์