ชุดการเรียนเพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Grammar ชั้น ม.2 เรื่อง Adverb(คำกริยาวิเศษณ์)

 

                          Test (แบบทดสอบ) 

Directions:  Choose the correct answer in each item.

  1.  The driver drives a car very .…… .

       a. fast              b. fastly                  c. faster                d. the fastest

  2.  Supa returns home  ….... she can.

       a. as quick as                                 b. as quickly as     

       c. quicker than                              d. more quickly as

  3.  My sister types ……. my brother.

       a. well than                                   b. slow than

       c. very good than                          d. faster than   

  4.  Patrick works ….… than his boss does.

      a. more carefully                             b. more careful

      c. carefulier                                    d. the most carfully

  5.  She sat ….... in an armchair in the hall.

       a. comfortably                               b. comfortable

       c. more comfortably                       d. the most comfortable

  6.  My parents went ……. .

       a. last week to town                     b. week last to town               

       c. to town last week                     d. town to last week

  7.  We ….. our friends in Brunei every year.

       a. visit usually                               b. visit oftenly

       c. oftenly visit                              d. usually visit

  8.  Though he is thin, he can work …… .

       a. hard              b. hardly              c. more hard            d. harder

  9.  She smiles …… when she sees her boyfriend.

       a. happy           b. happyly             c. happily                d. very happy

10.  Which is incorrect?

       a. Shannon comes early at school.

       b. Mary speaks Thai very well.            

       c. Alice works hardly for her family.       

       d. I always finish my homework at 5 p.m.

  

      Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)  ทำหน้าที่ขยายคำกริยา ขยายคำวิเศษณ์หรือคุณศัพท์  รวมทั้งขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกัน  โดยแบ่งเป็น

ชนิดต่างๆ  ดังนี้

  1. Adverb of Manner  คือ  คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการหรือท่าทาง  ใช้ขยายกริยาเพื่อบอกให้รู้ว่าการกระทำนั้นมีลักษณะอย่างไร  ได้แก่ 

happily อย่างมีความสุข

well อย่างดี

   fast  อย่างรวดเร็ว

quickly อย่างรวดเร็ว

carefully อย่างระมัดระวัง

   late อย่างล่าช้า

beautifully อย่างสวยงาม

attentively อย่างตั้งใจ

   greedily อย่างตะกละ

 
                                        การวางตำแหน่งของ Adverb of Manner

          1.)  ถ้าประโยคไม่มีกรรมให้วาง adv. ไว้ข้างหลังกริยา  เช่น

                They walk slowly.                     เขาเดินอย่างช้าๆ

                Her eyes shine brightly.            ดวงตาของเธอส่องสว่าง/เจิดจ้า

          2.)  ถ้าประโยคนั้นมีกรรมให้วาง adv. ไว้ข้างหลังกรรม  เช่น

                I can speak Japanese well.         ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดี

               She sings the song beautifully.  หล่อนร้องเพลงนั้นได้อย่างไพเราะ 

 

                                              * Vocabulary: Adverb of Manner *

 

 

angrily อย่างโมโห

His face looks angrily.

 

 

 

beautifully อย่างสวยงาม

She dresses beautifully.

 

 

carefully อย่างระมัดระวัง

Please cut carefully.

 

 

correctly อย่างถูกต้อง

He lifts correctly.

 

 

 easily อย่างง่ายดาย

Do it easily.

                

 

greedily อย่างตะกละ

He eats greedily.

 

 

 

happily อย่างมีความสุข

Please smile happily.

 

 

 

hard อย่างขยันขันแข็ง

He works hard.

 

 

 

 

heavily อย่างหนัก

It rains heavily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

high อย่างสูง

A bird flies high.

 

 

 

honestly อย่างซื่อสัตย์

Honestly, he returns

a purse to a woman.

 

 

hungrily อย่างหิวโหย

He eats hungrily.

 

 

 

                                            * Vocabulary: Adverb of Manner *

 

late สาย

He comes late at 11.30.

 

 

 

 

lazily อย่างเกียจคร้าน

Joey sits lazily.

 

 

 

 loudly อย่างดัง

He announces loudly.

 

 

 

neatly อย่างเรียบร้อย

They wear clothes neatly.

 

 

patiently อย่างอดทน

They wait patiently for

the bus.

 

 

politely อย่างสุภาพ

Micky says politely.

 

 

 

 

quickly อย่างรวดเร็ว

She runs quickly.

 

 

 

 

 quietly อย่างเงียบๆ

Please walk quietly.

.

 

 

safely อย่างปลอดภัย

Winai drives safely.

 

 

 

sleepily ง่วงนอน

Liza looks sleepily.

 

 

 

slowly อย่างช้าๆ

They walk slowly.

 

 

 

thoughtfully อย่างรอบคอบ

Doctors work thoughtfully.

 

 

 

 

        

  2. Adverb of Place  คือ  คำกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่  ได้แก่

at ที่นี่                     somewhere ที่ไหนสักแห่ง           here ที่นี่

around รอบๆ            near ใกล้                                far ไกล

there ที่นั่น               inside ข้างใน                           outside ข้างนอก

 

  3. Adverb of Frequency  คือ  คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นบ่อย หรือ ถี่มากน้อยแค่ไหน  ได้แก่

always สมํ่าเสมอ เป็นประจำ      

generally โดยทั่วๆไป

frequency, often บ่อยๆ

seldom, rarely ไม่ค่อยจะ

usually ตามปกติ 

hardly ever แทบจะไม่

sometimes บางครั้ง   

 

never ไม่เคยเลย

 

     

 

 

    

 

 

 

                                                        

                                                                                                                     การวางตำแหน่งของ Adverb of Frequency         

         1.) ถ้าประโยคนั้นมี verb to be หรือ verb to have ให้วางคำกริยาวิเศษณ์ไว้หลัง verb to be  และ verb to have  เช่น  

              She is always late.  หล่อนสายเป็นประจำ

              He has never traveled by train.  เขาไม่เคยเดินทางโดยรถไฟ  

         2.) วางไว้หน้าคำกริยาแท้  เช่น 

              Don often goes to the park.  Don ไปที่สวนสาธารณะบ่อยๆ

 

 *** ระดับความถี่และความบ่อยของ Adverb of Frequency ***

        always                                        100%

        usually                                         80%

        often                                           60%

        sometimes                                   40%

        rarely, hardly                               20%                 

        never                                            0%

 

  4. Adverb of Time  คือ คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา ว่าได้กระทำกริยาอาการเมื่อไร  ได้แก่

             all day ตลอดทั้งวัน             already เรียบร้อยแล้ว                before ก่อน                

             everyday ทุกวัน                finally ในที่สุด                         for a while สักครู่

             later ต่อไป                       last ครั้งที่ผ่านมา                     now เดี๋ยวนี้    

            soon ในไม่ช้า                    this afternoon บ่ายวันนี้            today วันนี้

            tonight คืนนี้                     tomorrow พรุ่งนี้                      yesterday เมื่อวาน

 

  5. Adverb of Degree  คือ  คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณและระดับของความเข้มข้นของการกระทำอาการต่างๆ  ได้แก่

            almost, nearly เกือบจะ        too  มาก (เกินไป)       very มาก           quite มาก (ทีเดียว) 

            enough เพียงพอ                hardly ไม่ใคร่จะ      rather ค่อนข้างจะ      only เพียงแค่    

      

                                                                                                                                                                                

การวางตำแหน่งของ Adverb of Degree  

      คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณและระดับของความเข้มข้นของการกระทำอาการต่างๆ จะวางไว้ข้างหน้าคำวิเศษณ์ (adjective), คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือคำกริยา (verb) ที่มันขยาย

 

       1.) Adverb ที่ลงท้ายด้วย -ly  เป็นคำที่แสดงความเห็นของผู้พูดเกี่ยวกับการกระทำนั้น   นิยมวางไว้ในประโยค  เช่น  

            They have carefully considered  all of the possibilities.   พวกเขาได้พิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดอย่างระมัดระวัง

            She  hardly hadany time to talk to him.   หล่อนแทบจะไม่มีเวลาคุยกับเขา                                                       

            และอาจจะวางAdverbไว้ข้างหน้าประโยคได้เมื่อต้องการเน้น Adverb นั้น  เช่น

            Patiently, we waited for the show.    พวกเราได้รอคอยการแสดงนั้นอย่างอดทน

 

       2.) ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย How ให้วาง Adverbs of Manner ไว้ข้างหลัง How เช่น         

            How quickly the time passes.   เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอะไรเช่นนี้

            How hard she works!   หล่อนทำงานอย่างหนักอะไรเช่นนี้ 

 

       3.) ในประโยค passive voice ถ้ามีกริยาวิเศษณ์มาขยาย ให้วางไว้ข้างหน้ากริยาช่อง 3 เสมอ  เช่น

            The report was well written.  รายงานนั้นถูกเขียนไว้อย่างดี

 

       4.) ในการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ  จะไม่วางกริยาวิเศษณ์ตามหลัง to ใน infinitive 

เช่น  We wantedto consider the situation carefully.  พวกเราต้องการที่จะพิจารณาสถานการณ์นั้นอย่างระมัดระวัง

 

            ในกรณีที่ประโยคหนึ่งมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หลายชนิดให้เรียงลำดับดังนี้   คือ

                   1. Manner          2. Place          3. Frequency          4. Time

  

  *ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกริยาวิเศษณ์* 

         1.) บางประโยคจะมีคำกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกจุดประสงค์ (Purpose) ของการกระทำ  เช่น 

              We swim to keep in shape.   พวกเราว่ายน้ำ  เพื่อรักษาหุ่นหรือทรวดทรง

         2.) คำที่มีรูปเหมือนกันเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์  ได้แก่

early เร็ว, แต่เช้า         far ไกล     

high สูง                  late ช้า, สาย, ดึก 

fast เร็ว                    hard ยาก, แข็ง     

pretty มากทีเดียว          

 

ประโยคที่มีคำกริยาวิเศษณ์

ประโยคที่มีคำวิเศษณ์

  He runs fast.

  He  is a  fast  runner.

  She works hard.

  She is a hard worker.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.) คำกริยาวิเศษณ์ส่วนใหญ่มาจากคำคุณศัพท์  และจะเติม ly ท้ายคำ  มีหลักการดังนี้

        3.1) นำคำคุณศัพท์มาเติม ly ได้เลย  เช่น  beautiful-beautifully  อย่างสวยงาม, quiet-quietly  อย่างเงียบๆ, wonderful-wonderfully  อย่างยอดเยี่ยม

        3.2) คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ly  เช่น  true-truly  อย่างแท้จริง

        3.3) คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y  ให้เปลี่ยน y เป็น i   แล้วเติม ly  เช่น  happy-happily อย่างเป็นสุข, angry-angrily  อย่างโมโห

        3.4) คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย le  ให้ตัด e ออก แล้วเติม y  เช่น  simple- simply  อย่างง่ายๆ หรืออย่างธรรมดา,

possible-possibly  เป็นไปได้                                                                                      

 

หมายเหตุ  คำคุณศัพท์บางตัวลงท้ายด้วย ly อยู่แล้ว  เช่น  friendly เป็นมิตร, lonely โดดเดี่ยว, lovelyน่ารัก, ugly น่าเกลียด, silly โง่

หรืองี่เง่า  มีหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ได้เลย

 

 

                                                   *การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์ (adverb หรือ adv.)*

  

        การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์  เพื่อแสดงลักษณะอากัปกริยาของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นกับอีกของสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ว่ามีมากกว่าหรือ

น้อยกว่ากันอย่างไร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้น  เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบคำวิเศษณ์  ดังนี้

 

       1. การเปรียบเทียบขั้นธรรมดาหรือขั้นที่เท่ากัน (Positive Degree) ใช้รูปประโยคบอกเล่า  คือ  as+adv.+as  

และประโยคปฏิเสธ คือ  not as (หรือ so)+ adv.+ as  เช่น

 

       2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)  ใช้รูป adv.+ than ในขั้นกว่า โดยเติม er ข้างหลังคำกริยาวิเศษณ์สั้นๆ

ไม่เกิน 2 พยางค์  เช่น  higher สูงกว่า, narrower แคบกว่า, faster เร็วกว่า  

      *ถ้าคำกริยาวิเศษณ์คำใดมีพยางค์เดียวออกเสียงสั้น ให้เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายก่อน  แล้วเติม er ทำให้เป็นขั้นกว่า  เช่น bigger ใหญ่กว่า,

hotter  ร้อนกว่า  

      *ถ้ามากกว่า 3 พยางค์ขึ้นไปให้เติม  more (มากกว่า) หรือ less (น้อยกว่า) ไว้ข้างหน้าคำกริยาวิเศษณ์  แล้วตามด้วย than ทำให้เป็นขั้นกว่า  

 

หมายเหตุ 

       1.) การเปรียบเทียบขั้นกว่า  มักใช้ more หรือ less กับคำกริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย ly  เช่น

                  ขั้นปกติ                 ขั้นกว่า                    

                  slowly                   more/less  slowly     

                  quickly                  more/less  quickly

       2.) กรณีที่คำกริยาวิเศษณ์มีรูปเดียวกับคำวิเศษณ์  มักเติม er ต่อท้ายคำ  และตามด้วย than ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า  เช่น

                 ขั้นปกติ                 ขั้นกว่า                     

                  early                    earlier                 

                  fast                     faster

                  hard                    harder              

                  late                      later       

      3.) คำกริยาวิเศษณ์บางคำในรูปขั้นกว่าและขั้นสุดจะเปลี่ยนรูปไปจากกฎเกณฑ์  คือ ไม่เติม er  หรือ est  เช่น

                ขั้นปกติ              ขั้นกว่า                   ขั้นสุด

                 badly                worst                    worst

                 far                    farther/further       farthest/furthest

                 little(น้อย)          less                      least

                 much(มาก)        more                    most

                 well                  better                  best 

 

       3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) ใช้รูปadv.+ est หรือเปลี่ยนรูปไปจากกฎเกณฑ์  และใช้รูป

   most + adv. ที่มากกว่า 2 พยางค์ขึ้นไป   เช่น  

           Mike played worst of all. (คำกริยาวิเศษณ์เปลี่ยนรูป  ซึ่งคำเดิมคือ  badly)

           She sang best in the group. (คำกริยาวิเศษณ์เปลี่ยนรูป  ซึ่่งคำเดิมคือ  well)

           He works most carefully. (คำกริยาวิเศษณ์ที่มากกว่า 2 พยางค์)         

 

ข้อสังเกต  คำกริยาวิเศษณ์บางคำมี 1 หรือ 2 พยางค์  เช่น  tired, clearly, friendly ใช้  most ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด  เช่น  

               Lewis works most tired of all.   Lewis ทำงาน อย่างเหน็ดเหนื่อยที่สุด

 

หมายเหตุ  - คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด  ไม่ต้องใส่  the  นำหน้าคำกริยาวิเศษณ์  

               - การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดของกริยาวิเศษณ์ ที่มีรูปเดียวกับ คำวิเศษณ์ จะเติม est หลังคำนั้นๆ  เช่น  hardest, fastest, latest

   

 

  *โปรดทำแบบทดสอบอีกครั้ง  แล้วตรวจความถูกต้องจากเฉลย*

 

 

    เฉลย (Answer Key)

         1. a.        2. b.        3. d.         4. a.         5. a.

         6. c.        7. d.        8. a.         9. c        10. c.

             

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul