รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักโดยเน้นกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก

                   โดยเน้นกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์

                   สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้รายงาน      นางสาวทัศนีย์    แสงทรัพย์

ปีที่ศึกษา       2560

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยเน้นกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑โดยให้นักเรียนมีคะแนนการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก โดยเน้นกิจกรรม เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 แผน กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ จำนวน 4 ชุด และแบบวัดความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ จำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า

                ความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 หลัก โดยเน้นกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ พบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดเชิงวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 32.38 คิดเป็นร้อยละ 80.96 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 26 คน มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์