การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   

ผู้ศึกษา          นายสุเพียร  บินมะแดแฮ

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                             

                   โรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ปีที่พิมพ์          2560

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2/3  โรงเรียนโรงเรียนนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์                  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่  0.32  ถึง 0.82                     ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบ             ฝึกทักษะ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent  Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า   

               1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.12/79.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

ที่กำหนด

               2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

               3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =  4.46 , S.D. = 0.23)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์