​ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือชุดนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาหนังสือชุดนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 

ผู้รายงาน นางน้ำผึ้งจันทร์ คล้ายพันธ์ 

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ 

รายงานฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือชุดนิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยกนทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 20 คน ได้มีการสร้างหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ลาน้อยจอมขยัน ผึ้งน้อยจอมประหยัด ม้ากับหมูผู้ซื่อสัตย์ หมีน้อยมีวินัย ผึ้งน้อยผู้สุภาพ ลูกหนูผู้สะอาด สัตว์ป่าสามัคคี น้ำใจผองสัตว์ และใช้หนังสืออชุดนิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาคุณธรรมในด้าน ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุภาพ มีวินัย มีน้ำใจ สามัคคี และความสะอาด 

จากผลการรายงานฉบับนี้ ก่อนใช้หนังสือชุดนิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 44.16 ระหว่างดำเนินการอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.02 หลังดำเนินการอยู่ในระดับดี คิดเป็น 

ร้อยละ 86.38 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์