รายงานการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึก

 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โดยใช้แบบฝึก
ผู้รายงาน นายกรณ์ มลิลา
ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ


            การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) ศึกษาความสามารถในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลจำนวน 5 รายการ คือ การเสิร์ฟลูกมือล่าง การเสิร์ฟลูกมือบนด้านหน้า การเสิร์ฟลูกมือบนด้านข้าง การเสิร์ฟลูกตวัดและการกระโดดเสิร์ฟ และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นแบบวัดความแม่นยำในการเสิร์ฟ ของอภิญญา ทรงมณี (2556) รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (One shot case study) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ([ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบครั้งที่ 1 และการทดสอบครั้งที่ 2 โดยใช้ค่าที (t-Test dependent) และแบ่งระดับความสามารถการเสิร์ฟวอลเลย์บอลโดยใช้คะแนนที (T – Score)

            ผลจากการศึกษาพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการฝึกวอลเลย์บอลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีคุณภาพสามารถสร้างเสริมทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลดีขึ้นหลังจากได้รับการฝึกทักษะ โดยมีอัตราการเพิ่มเป็นร้อยละของคะแนนทักษะการเสิร์ฟในการทดสอบครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการทดสอบในครั้งที่ 1 ทุกรายการ โดยอัตราการเพิ่มเป็นร้อยละของคะแนนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ลูกมือบนด้านหน้า ลูกมือบนด้านข้าง ลูกตวัดและการกระโดดเสิร์ฟมีค่าเท่ากับ 28.92 , 25.83, 21.38, 30.78 และ 21.53 ตามลำดับ
  2. ผลการทดสอบทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 รายการ พบว่าแต่ละรายการเสิร์ฟมีคะแนนการทดสอบครั้งที่ 2 สูงกว่าคะแนนการทดสอบครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. ระดับความสามารถในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ในแต่ละรายการเป็นดังนี้

    ระดับดีมาก ของการเสิร์ฟลูกมือล่าง ลูกมือบนด้านหน้า ลูกมือบนด้านข้าง ลูกตวัด และการกระโดดเสิร์ฟ มีค่าคะแนนดิบตามลำดับดังนี้ 58-60 , 65-68 , 61-64, 60-63 และ 59-62 โดยมีจำนวนนักเรียนเท่ากับ 3, 5, 5, 5 และ 8 คน ตามลำดับ
    ระดับดี จากการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ลูกมือบนด้านหน้า ลูกมือบน ด้านข้าง ลูกตวัดและการกระโดดเสิร์ฟ มีค่าคะแนนดิบตามลำดับดังนี้ 54-56 , 62-63 , 58-60, 56-59 และ 55-58 โดยมีจำนวนนักเรียนเท่ากับ 5, 4, 4, 6 และ 3 คน ตามลำดับ
    ระดับปานกลาง จากการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ลูกมือบนด้านหน้า ลูกมือบนด้านข้าง ลูกตวัดและการกระโดดเสิร์ฟ มีค่าคะแนนดิบตามลำดับดังนี้ 52-53 , 60 , 55-57, 52-55 และ 53-54 โดยมีจำนวนนักเรียนเท่ากับ 4, 2, 3, 3 และ 2 คนตามลำดับ
    ระดับค่อนข้างต่ำ จากการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ลูกมือบนด้านหน้า ลูกมือบนด้านข้าง ลูกตวัดและการกระโดดเสิร์ฟ มีค่าคะแนนดิบตามลำดับดังนี้ 48-50 , 55-58 , 53-54, 48 และ 49-50 โดยมีจำนวนนักเรียนเท่ากับ 5, 4, 4, 1 และ 2 คนตามลำดับ
    ระดับต่ำ จากการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ลูกมือบนด้านหน้า ลูกมือบน ด้านข้าง ลูกตวัดและการกระโดดเสิร์ฟ มีค่าคะแนนดิบตามลำดับดังนี้ 44 , 53-54 , 49-51, 46-47 และ 45-46 โดยมีจำนวนนักเรียนเท่ากับ 1, 3, 2, 3 และ 3 คนตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 106 คน กำลังออนไลน์