ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2007   
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ชื่อผู้รายงาน       นายภาณุวัฒน์ บุญโสภณ 
ปีการศึกษา 2560 
 
บทคัดย่อ 
 
           การศึกษารายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้น                ประถมศึกษาปีที่  6   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ  
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วย แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนบ้านม่วง  ตำบลดงบัง  อำเภอคอนสาร   จังหวัดชัยภูมิ  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 13 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่   แบบฝึกทักษะ  โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2007 จำนวน  18  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.21-0.93  ค่าความยาก ระหว่าง 0.30-0.80  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.83  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก t - test  ตั้งแต่  1.94 -3.46   และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาดัชนีประสิทธิผล  และหาค่า  t - test   แบบ  Dependent  Samples  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
           ผลการศึกษารายงานพบว่า   
              1.  แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน             อาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.37/85.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 
              2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint 2007    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
               3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ  0.6588  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6588  หรือคิดเป็นร้อยละ 65.88 
               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft  PowerPoint 2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.53  อยู่ในระดับมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์