ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับ โรคติดต่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
               และพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับ โรคติดต่อ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ผู้รายงาน  นายเชิงชาย  เอี่ยมชัยภูมิ 
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  
สังกัด  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์  
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   
ปีการศึกษา 2560 
 
บทคัดย่อ 
 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน  ได้เพิ่มพูนความรู้และความคิดด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้กว้างไกลมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับ โรคติดต่อสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ
3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ และ
4) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำนวน 7 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีจับสลากใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ 1) หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ จำนวน 6 เรื่อง 2) แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ จำนวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20 - 0.77 และค่าความเชื่อมั่น 0.91 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy) ระหว่าง 0.31 - 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับ โรคติดต่อ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.86/85.00 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับ โรคติดต่อ สำหรับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา โรคติดต่อ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6538 หมายความว่า นักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6538 คิดเป็นร้อยละ 65.38 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับ โรคติดต่อ                      สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์