รายงานการใช้หนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิต

ชื่อเรื่อง   : รายงานการใช้หนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของ 
               สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ 
โรงเรียน   : โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ปีการศึกษา  : 2560 
บทคัดย่อ 
 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างหนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังเรียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 เรื่อง คือ เรื่อง พันธุกรรม เรื่อง เรณูฟักทอง เรื่อง ติดตาติดใจ เรื่อง ปลากัดในขวดแก้ว เรื่อง ต้นไม้ของเพื่อน เรื่อง โรงเห็ดหลังบ้าน เรื่อง บ่อปลาหลังบ้าน เรื่อง งูเหลือมกับเจ้าตูบ และเรื่อง สัตว์ในทุ่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.73 ค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy) อยู่ระหว่าง 0.39-0.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
 
ผลการศึกษา พบว่า  
1. หนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เรื่อง มีค่าเท่ากับ 88.33/86.98   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 3. ดัชนีประสิทธิผลด้วยหนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7113 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7113 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.13 
4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบสาระ                การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์