การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่องที่ศึกษา   การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)เรื่อง จำนวนเต็ม 
                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 
ชื่อผู้ศึกษา   นายพัฒนศักดิ์  ภูมิโคกรักษ์ 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
ปีที่ศึกษาสำเร็จ   ปีการศึกษา  2560 
 
บทคัดย่อ 
 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
(1)เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
(2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101) เรื่อง จำนวนเต็ม
(3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)  เรื่อง จำนวนเต็ม และ
(4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)  เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียน 
ที่1ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5 จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (ClusterRandom Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)  เรื่อง จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1จำนวน  5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน30ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 0.73 ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.53 - 0.73 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.90 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)  เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)5 ระดับ จำนวน  20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy) ระหว่าง  0.46- 0.84และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ การหาค่าดัชนีประสิทธิผลและทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน             
 
ผลการศึกษา  พบว่า 
1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101)  เรื่องจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  93.00/87.98  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์(ค 21101)  เรื่องจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ค 21101) เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1มีค่าเท่ากับ 0.8282หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.8282 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.82 
4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์(ค 21101)  เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.56 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์