ชื่อเรื่องการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่องการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงานนางบุษกร ชมชู

ปีการศึกษา2560

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ 

1) สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2)เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิตามเกณฑ์ 80/80 

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ

4)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนคูเมืองวิทยาจำนวน 45คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 เรื่อง คือ (1)The Panpipe by the Canal Side (แคนริมคลอง), (2) The Treasure in Paddy Field (ขุมทรัพย์กลางนา) , (3)The Origin of Sripakdi(กำเนิดศรีภักดี), (4)The Basketry Village (หมู่บ้านจักสาน), (5)Taproots in Mid Farmland (รากไม้กลางไร่นา) , (6)Quack Singh’s Disciple (ศิษย์หมอสิงห์), (7)Silk Threading and Weaving (สาวไหมทอผ้า), (8) Nong Bua Daeng : The Swamp of Red Lotus (หนองบัวแดง) และ (9)Mom’s Mhum (หม่ำของแม่)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (P) ระหว่าง 0.44 ถึง 0.78 ค่าความยาก (B) ระหว่าง 0.23 ถึง 0.73 และค่าความเชื่อมั่น 0.90 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy)ระหว่าง 0.36ถึง 0.73และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ และและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการศึกษารายงานปรากฏว่า

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ84.02/80.75

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.86

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์