รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                       สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา          นางสาวพิลัดดา  ดวงจันทร์

ปีที่ทำการศึกษา   2560

 

                      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ระดับ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน แบบแผนการศึกษาเป็นแบบกลุ่มเดียวทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ชุด 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 แหล่งข้อมูล  เล่มที่ 2  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่มที่ 3 พื้นฐานการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 และเล่มที่ 4 การสร้างการ์ดวันสำคัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 มีค่าประสิทธิภาพ ของผลการทดลองใช้กับผู้เรียนภาคสนามเท่ากับ 87.83/86.10 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน 20 ชั่วโมง มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.91 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.43 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.73 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับกำหนดวิธีตอบที่เป็นมาตรวัดแบบผสม (Pictorial Scale) ระหว่างมาตรวัดแบบลิเคิร์ทกับแบบนัยจำแนกเป็นการใช้รูปภาพแทนคำอธิบาย จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.93 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วยค่าที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

            1.  เอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์(E1/E2) 89.10/88.27     สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (E1/E2) = 80/80

            2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ค้นหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39)

 

                               

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์