ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้                                   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

                           สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

ผู้รายงาน              นางสาวบังอร  บำรุงเก่า 

ปีการศึกษา         2561

บทคัดย่อ

 

                ความมุ่งหมายของการศึกษารายงานเพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือ                    อ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 3)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ และ  4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนคูเมืองวิทยา    อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน  18  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 8  เล่ม  คือ  หมู่บ้านฉัน

ในวันนี้  ก้าวไกลไปข้างหน้า  ท้องถิ่นของเรามี  วันนี้ดีกว่าอดีต  บนทางก้าวย่างไป  มีอยู่อย่างพอเพียง  เส้นทางทีพอเพียง  และ ชีวิตที่พอเพียง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.26  ถึง 0.81  ค่าความยาก (P) ระหว่าง  0.34 ถึง 0.80  และค่าความเชื่อมั่น 0.86  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.44  ถึง  0.84  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน          

 

 

                   ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.81/84.81  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว้  

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    เท่ากับ  0.6653  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  0.6653  คิดเป็นร้อยละ  66.53

                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม                              เพื่อการเรียนรู้  ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาเศรษฐศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.31

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์