รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้ของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบ

ชื่อเรื่อง :      รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้ของ

                 เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลชั้นปีที่2 (อายุ5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

ผู้รายงาน :    โดย  นางสาวอัจฉรา สมขุนทด

                ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ                                                     

ที่ทำงาน  :    โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล  สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง          

ปีการศึกษา :  2561

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อจากวัสดุเหลือใช้สำหรับเด็กปฐมวัยระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล โดยให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80  ขึ้นไป  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  นักเรียนชาย-หญิง  ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  จำนวน 30  คนและที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อจากวัสดุเหลือใช้ของเด็กปฐมวัยระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จำนวน 1 หน่วย 5 วัน  2) สื่อการเรียนการสอน “สร้างฝันนักคิด” 3) คู่มือการผลิตสื่อและขั้นตอนการใช้สื่อ “สร้างฝันนักคิด” และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4-5 ปี) จำนวน 20 ข้อ  ได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการดำเนินการวิจัยรูปแบบ One - shot Case Study สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษา  พบว่า  เด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ เด็กปฐมวัยมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และคะแนน

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4-5 ปี)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์