การพัฒนาความสามารถการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาความสามารถการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี            

ผู้รายงาน               นางสาวสมใจ  วิมลปกรณ์

สถานที่ศึกษา       โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ศึกษา                ปีการศึกษา  2561

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาความสามารถการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 39 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping  จำนวน 3 เล่ม 2)แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 12 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-Test  Dependent

                ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

1. แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า แบบฝึกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.96 / 88.03   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยวิธี Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   พบว่าหลังการฝึกนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์