รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นางสาวอันธิกา วงษ์จำปา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แผนแบบการศึกษาแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าที (t–test for dependent)
ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.90/85.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านประกอบ ชุด งานบ้านสุดหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.67, S.D. = 0.09)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 114 คน กำลังออนไลน์