การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้วิจัย  :    สุพร  เจียรชัย,  โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านทุ่งคาเกรียน)  อำเภอนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา  2561.   

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  2)  สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด  3)  ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด และ  4)  ประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research  and development) กำหนดเป็น 4  ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  ที่เคยเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษการอ่านเพื่อความเข้าใจในภาคเรียนที่  1  มาแล้ว จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ขั้นตอนที่  2 การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  5  คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะและนักเรียนจำนวน  30  คน สำหรับการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด  2) แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ  3)  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ และ 4)  แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร /

 

ขั้นตอนที่  3 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน  30  คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าร้อยละ (Percentage)  และการทดสอบค่าที  (t-test แบบ Dependent sample) 

ขั้นตอนที่  4 การประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิด แหล่งข้อมูลคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน  30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

ผลการวิจัย พบว่า

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและไม่สามารถสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  การจัดการเรียนการรู้ของครูไม่น่าสนใจ นักเรียนต้องการให้ครูจัดทำสื่อการเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านและสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจได้

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล  4  (บ้านทุ่งคาเกรียน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.77/ 81.00  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิดอยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์