การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนา

                        ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน

                        สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

ชื่อผู้วิจัย       นางฟักรียะห์  อาบู   

ปีการศึกษา   2561

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  หนังสืออ่านประกอบชุดสระพาเพลิน  แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis)

               ผลการวิจัย พบว่า

                   ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี พบว่า นักเรียนอ่านและเขียนหนังสือผิด ๆ ถูก ๆ อ่านออกเสียงเพี้ยนอ่านและเขียนตกหล่นไม่ถูกต้องเพราะขาดการฝึกฝนไม่ทราบความหมายของคำ ไม่พยายามศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคำตามหลักภาษาไทยที่ประสมด้วยสระและมีตัวสะกดค่อนข้างซับซ้อนจดจำตัวอย่างการใช้ภาษาที่ผิดจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต แล้วนำมาใช้จนเกิดความเคยชิน  และครูขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา ขาดสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก  เพราะเด็กใช้ภาษาท้องถิ่น ทำให้เกิดปัญหาด้านการอ่านและการเขียนนักเรียนมักเกิดความสับสนและผิดพลาดในการอ่านและเขียนภาษาไทย

                        ตอนที่ 2 ผลการสร้างและการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า A – FACK  Model  มีองค์ประกอบคือ หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สิ่งที่เสริมสร้างการเรียนรู้ และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  5  ขั้นตอนคือ 1) ขั้นกระตุ้นให้ทำ  (Activate)  2) ขั้นค้นหา (Ferret)  3) ขั้นสรุป  (Abstract)  4) ขั้นเชื่อมต่อ  (Connect) และ 5) ขั้นความรู้ ความเข้าใจ  (Knowledge) ผลการประเมินความเหมาะสมการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

                   ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.01/84.13 เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                   ตอนที่ 4  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์