การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Po

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

                   เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                   และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง)

                   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย           นางวาสนา  บุญวรรณ

ปีที่วิจัย         2560

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔   (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 4) ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย   แบบฝึกทักษะเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (t - test แบบ Dependent  Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 

              ผลการวิจัย  พบว่า

                   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และหลักสูตรได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ตลอดทั้งให้รู้ทันการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันได้

                   2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า  “WAS-NA  Model”  มีองค์ประกอบ คือ  หลักการ วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และหลักการตอบสนอง  ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน   ที่ 1 ตั้งใจ มุ่งมั่น พยายาม  (W:Will) ขั้นตอนที่ 2 กระตุ้น จูงใจ (A : Attract)   ขั้นตอนที่ 3 ฝึกทักษะ (S : Skill) ขั้นตอนที่ 4  ฝึกฝนทักษะให้ชำนาญ  (N :Nurture) และ ขั้นตอนที่ 5 ประเมิน (A : Assessment)     และรูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้

                   3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.92/82.64 เมื่อเทียบกับเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์           ที่กำหนดไว้ และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

                   4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาลากันตง) อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์