รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย

                     เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี

ผู้รายงาน        รูฮัยยะห์ รอแม

ปีการศึกษา     2562

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้าง สรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดประจำจังหวัด ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้แก่ ห้อง ศพด.1/1 จำนวน 30 คน และห้องศพด.1/2 จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 3 ปี ห้อง ศพด.1/1 จำนวน 30 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดประจำจังหวัด ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี จำนวน 30 กิจกรรม 2) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี จำนวน 30 แผน และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี จำนวน 4 ชุด รวม 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษา พบว่า

            1. ผลพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อที่หลากหลาย    เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.15/84.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี มีผลต่างของระดับความสามารถเฉลี่ย เท่ากับ 16.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27.28 โดยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี มีค่าเท่ากับ 0.6444 แสดงว่า จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 0.6444 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.44

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์