การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเลเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง      :      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์

ชื่อผู้วิจัย    :      นงลักษณ์  พวงบุญ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม   จังหวัดสุรินทร์

                         ปีการศึกษา 2562.

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  3) ศึกษาทักษะการพูดของเด็กจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ เด็กชั้นเตรียมอนุบาล  2/1 อายุ  3-4 ปี  จำนวน  22  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ  ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์  2)  แผนการจัดประสบการณ์การอ่านคำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล  2  3) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่า t (t – test)  และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร /

ผลการวิจัย  พบว่า

 1.  แบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.66/83.79  สูงกว่าเกณฑ์  80/80

2.   เด็กชั้นเตรียมอนุบาล  2 มีทักษะความสามารถด้านการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  เด็กชั้นเตรียมอนุบาล  2  มีคะแนนทักษะความสามารถด้านการพูดคิดเป็นร้อยละ 83.79  สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด

4.  เด็กชั้นเตรียมอนุบาล  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้คำคล้องจองประกอบภาพ อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์