รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft

ชื่อเรื่อง               รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้

                        โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน         นายวีระชัย  ชาปู่

ปีการศึกษา          2562

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบ  การเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  จำนวน 2 ห้องเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน  30  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน  32  คน รวมทั้งสิ้น 62 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน  เนื่องมาจากทางโรงเรียนจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  10  เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel 2016  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 30 ข้อ  4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์  

            ผลการศึกษาพบว่า 

            1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่า E1/E2  เท่ากับ  83.92/82.89  แสดงว่ามีประสิทธิภาพ    สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016) จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2016)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์