การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

ชื่อเรื่อง       : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

      โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

 

ชื่อผู้ศึกษา  : นางหนึ่งฤทัย   สินทบทอง

ปีที่ศึกษา     : 2562

บทคัดย่อ

                                                  

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เนื้อหาที่นำมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทศนิยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และแบบสอบถามความพึงพอใจ    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าที (t-test)  

 

ผลการวิจัย

                                1.รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า  “ MPSPE  Model ”  เอ็มพีเอสพี โมเดล โดยมีองค์ประกอบดังนี้  หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ สาระการเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนการสอน และการประเมินผลรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ

เอ็มพีเอสพี (MPSPE  Model)

ขั้นที่ 1  กระตุ้นด้วยปัญหา (Motivation :M)

ขั้นที่ 2  สร้างเสริมภูมิปัญญา (Presentation: P) 

ขั้นที่ 3  ร่วมค้นคว้าเรียนรู้  (Sharing :S)

ขั้นที่ 4   ค้นหาดูตัวตน ( Practice :P )    

ขั้นที่ 5  ประเมินผลการเรียน(Enumeration :E)

         1. ตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกัน

         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MPSPE Model โดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MPSPE Modelโดยการสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนความพึงพอใจรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์