การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรอง

                 กาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป ?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน

                 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย     นางศรีปภัสร์   พงษ์เดชวัฒนาพร

ปีการศึกษา 2562

 บทคัดย่อ

 

           การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and  Development  :  R & D)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11  ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” จำนวน 10 เรื่อง แบบประเมินความเหมาะสม แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)               

           ผลการวิจัย พบว่า

               1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พบว่า จากการที่นักเรียนอ่านไม่ออกการเขียนไม่ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยยังไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย ส่งผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ อีกด้วย แต่วิธีหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีที่ดีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็กนักเรียนสนใจในการอ่าน คือการใช้สื่อการสอนที่เร้าใจและน่าสนใจของนักเรียน มาเป็นอุปกรณ์ในการสอนโดยเกิดจากการเรียบเรียงเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการรู้เห็นของเด็กและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนที่สามารถกระตุ้น ทำให้นักเรียนได้จดจำได้   ง่ายขึ้น

      2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า SRI–MAA  Model มีองค์ประกอบคือ  หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สิ่งที่ส่งเสริมฝึกการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุน  และหลักการตอบสนอง ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนคือ 1) S=Start - ขั้นจุดประกาย 2) R=Read - ขั้นอ่านขยายความรู้ 3) I=Imagination - ขั้นมุ่งสู่สืบสาน จินตนาการ 4) M=Mind map - ขั้นสรุปผ่านแผนผังความคิด 5) A=Apply - ขั้นพินิจประยุกต์ได้ และ 6) A=Assessment - ขั้นใช้หลากหลายประเมิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.92/94.03 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 90/90 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

               3. ผลการทดลองใช้หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.908

                   4. ผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้หนังสืออ่านประกอบบทร้อยกรองกาพย์ยานี  11 ชุด “ภูมิปัญญาที่หายไป?” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.54, S.D. = 0.52)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์