การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก

ชื่อเรื่อง      :   การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก

ชื่อผู้วิจัย    :   วรรณา  ดวงสถาพร,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก       อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์   ปีการศึกษา 2562.

 

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1)  พัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดก่อนและหลังเรียนจากแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง 3)  ศึกษาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นเตรียมอนุบาลจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจองกับเกณฑ์เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการเรียนจากแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลอายุ  3-4  ห้องเรียนที่  1 จำนวน  21  คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจองสำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก         2)  แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมความพร้อมทางภาษาชั้นเตรียมอนุบาล 2  3) แบบประเมินความสามารถด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล และ 4) แบบสอบถามความ    พึงพอใจเด็กชั้นเตรียมอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ()         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่า t (t – test)  และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร /

ผลการวิจัย  พบว่า

  1. แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.40/84.57 สูงกว่าเกณฑ์  80/80
  2. เด็กชั้นเตรียมอนุบาลมีทักษะความสามารถด้านการฟังและการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. เด็กชั้นเตรียมอนุบาล มีคะแนนทักษะความสามารถด้านการฟังและการพูดผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดคือมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  จำนวน  21  คน จากนักเรียนทั้งหมด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  4. เด็กชั้นเตรียมอนุบาลมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางภาษาโดยใช้คำคล้องจอง สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก  อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์