การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพั

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้วิจัย     : นายสถิต ศรีหะจันทร์,  โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562.

 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  3)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนราษีไศล  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 32 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  2)  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า และการหาประสิทธิภาพโดยการใช้สูตร  

 

                 ผลการวิจัย  พบว่า

                   1. ชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08/82.11  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

               2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดคือมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  จำนวน  32  คน จากนักเรียนทั้งหมด  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้าน      พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษีไศล จังหวัด     ศรีสะเกษ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์