การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ ร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อส

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ ร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กัลยา วงศ์สวัสดิ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 5/2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 36 คนที่ได้โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. การพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า “IPCAR Model”
มีองค์ประกอบของรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
มเหยงคณ์ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นนํา (I : Introduction) 2) ขั้นดึงความคิด (P : Pulling ideas) 3)
ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (C : Change in thinking) 4) ขั้นนําความคิดไปใช้ (A : Apply) และ 5) ขั้น
ทบทวน (R : Review) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านภาษาไทย ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยต้องการให้พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มและการ
ทําแบบฝึกหัด บทเรียนมีภาพสีสันสดใส มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการ
สร้างองค์ความรู้ดวยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 78.89/76.67 ค่าประสิทธิภาพ
E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.93/78.33 และค่าประสิทธิภาพ E1 / E2
จากการทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 82.44/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 36 คนได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.38/83.64 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน
ระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์