การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง

ชื่อวิจัย                   การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                      กัลยา วงศ์สวัสดิ์

ปีการศึกษา           2560

 

บทคัดย่อ

 

  1. การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ (1.) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2.)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3.)เพื่อศึกษาความสามารถในการการอ่านและเขียนบทร้อยกรองของนักเรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จำนวน 1 ห้องเรียน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย (1.) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เล่ม  (2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.7908  (3.) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเเบบรูบิคสกอร์ ค่าความสอดคล้อง เท่ากับ 0.73 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.8750 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.74/82.23
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
  3. ผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แสนเพลินใจในร้อยกรอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน มีความสามารถในการอ่านทำนองเสนาะกาพย์ยานี 11 ภาพรวม  จัดระดับเป็นร้อยละ เท่ากับ  85.14  นักเรียนมีระดับคุณภาพ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.22  ส่วนผลการประเมินความสามารถในการแต่งกาพย์ยานี 11 นักเรียน มีความสามารถในการแต่งกาพย์ยานี 11 ในภาพรวม  จัดระดับเป็นร้อยละ เท่ากับ  84.86  มีระดับมีคุณภาพ ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.49  
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านรูปแบบร้อยกรอง ชุด หลักภาษาน่ารู้ ที่ส่งเสริมการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชอบขนาด ของเล่ม หยิบจับเปิดอ่านง่าย และนักเรียนชอบอ่านหนังสือทั้ง 4 เรื่อง มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือ นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจเนื้อเรื่อง ความหมายของคำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และถ้ามีเวลาว่างนักเรียนจะนำหนังสือมาอ่านเสมอ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ­

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์