รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์

ชื่อรายงาน       รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม

การปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี)

ผู้ศึกษา            วราภรณ์  ศิริตะโร

หน่วยงาน        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ปีที่ทำการศึกษา  2562

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) 2) แบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3) หาค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหา KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Khuder-Richardson) และ 4) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 – 6 ปี) คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งได้จากนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์