รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ก่อนและหลังใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมหาธาตุสมานา เทศบาลเมืองราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รวมทั้งสิ้น 53 คน

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อายุ 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมหาธาตุสมานา  เทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 1 ห้องเรียน จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นห้องที่ ผู้ศึกษาทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้น

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 12 เล่ม 2. แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    3.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4.  แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การเล่านิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

            ผลการศึกษาพบว่า                                   

            1. หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีคุณภาพตั้งแต่ร้อยละ 87.84 – 91.09  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  89.37

            2. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ หลังการใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ หลังใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สูงกว่าก่อนใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

            3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครองเห็นว่าหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่ครูแต่งขึ้นและได้เล่าให้นักเรียนฟังมีความเหมาะสมกับนักเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  นักเรียนที่ได้รับฟังนี้สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์