รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชื่อผลงาน             รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading  เพื่อพัฒนาทักษะ         การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                     นางเสริมศิริ  พงษ์ศิลป์   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

                                โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา           2560

 

 

บทคัดย่อ

 

      รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด  I Get Reading  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด I Get Reading เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวนนักเรียน 50 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I  Get  Reading  จำนวน 8 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน ใช้สอนเป็นเวลา 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (t-test แบบ Dependent Samples)

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1.  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ 90.86 / 87.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
  2. 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด I Get Reading เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์