การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด สุภาษิตคำสอนของ ชาวเขมรสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  สุภาษิตคำสอนของ

ชาวเขมรสุรินทร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล  3 

“เทศบาลอนุสรณ์”

ชื่อผู้วิจัย            นางทิพยาภรณ์  สมปอง

ปีที่วิจัย             ปีการศึกษา  2562

 

 

 

บทคัดย่อ

 

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนเทศบาล  3  “เทศบาลอนุสรณ์   สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน 34  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) รูปแบบการทดลอง ใช้แบบแผนการทดลอง One  Group  Pre- test  Posttest  Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1)  บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน  8   เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  สุภาษิตคำสอนชาวสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน 1 เล่ม  จำนวน  16  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .10 - .80  ค่าอำนาจจำแนก .10 - .60  ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.73 และ 
4)  แบบสอบถามถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล 3  “เทศบาลอนุสรณ์”  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating   Scales)  5  ระดับ  จำนวน  15   ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าร้อยละ  (%)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

 

  ผลการวิจัยพบว่า

      1.  ประสิทธิภาพของ  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด  สุภาษิต
คำสอนของชาวเขมรสุรินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 87.46/87.65 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกเล่ม

                  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  59.12   (= 23.65,  S.D.= 4.54)  หลังเรียนนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  87.65   (= 35.06,  S.D.= 1.86)   และมีผลการพัฒนาเฉลี่ยเท่ากับ  11.41  คิดเป็นร้อยละ  28.53  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  สุภาษิตคำสอนของชาวเขมรสุรินทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66,   S.D. = 0.47)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์