รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุ

ชื่อผลงาน        รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

                    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ชื่อผู้วิจัย          นางสุชาดา สายจีน

สังกัด              โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ปีการศึกษา      2563

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการและแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับครู  2) แบบสอบถามสภาพความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน  3) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)

 

ผลการวิจัยพบว่า

           1.สภาพการจัดการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความตามความคิดเห็นครูและนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

  2.  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัด

ปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.71/80.56 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กำหนดไว้

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการจัดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 107 คน กำลังออนไลน์