การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล                          ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)

ผู้วิจัย             มูร๊ะ  รอเกตุ

ปีการศึกษา      2563

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ห้อง ได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 31 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 จำนวน 30 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 จำนวน  30 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 จำนวน 29 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) จำนวน 1 ฉบับ 2) รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) 3) ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด 4) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้รวม 30 แผน 5) แบบวัดความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยรูปภาพ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่า t-test (Dependent Samples)

  ผลการวิจัยพบว่า

    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ประกอบด้วยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารรายละเอียดและประเด็นคำถาม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีประเด็นคำถาม ดังนี้ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 3) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 5) การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 9 และ มาตรฐานที่ 12 6) ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษา 7) หลักการจัดกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย 8) แผนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 9) บทบาทของครูในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 10) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 11) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ 12) แนวคิดไฮ/สโคป 13) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก๊อทสกี้ 14) การจัดประสบการณ์แบบเรกจิโอเอมิเลีย และ15) สภาพปัจจุบันปัญหาทางภาษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) ได้ตามสภาพจริง

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนา ความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) มีขั้นตอนที่สร้างขึ้น มีชื่อว่า “ECDSA Model” (อีซีดีซ่า โมเดล) ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (Engagement : E) ขั้นที่ 2 ขั้นเผชิญสถานการณ์ (Confrontation of events : C) ขั้นที่ 3 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Doing : D) ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนและสรุป (Share and conclusion : S) และ ขั้นที่ 5 ขั้นการประยุกต์ใช้และประเมินผล (Application and assessment : A) มีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 82.51/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลการประเมินความสามารถทางภาษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

           

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์