รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชื่อรายงานเรื่อง      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ชื่อผู้รายงาน          นางสาวทิวาพร  โพธิ์หลวง

                        โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์                                          เทศบาลเมืองชุมแสง

ปีการศึกษา           2563

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษา-        อังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ     เพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 29 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ    ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10  ข้อ      โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 4 ชุด มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E1/E2) เท่ากับ 85.00/82.18 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (80/80) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78

 

 

กิตติกรรมประกาศ

          

            รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือดูแลแนะนำให้คำปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) นางพรรณี  พระยาลอ        2) ผศ.ดร. วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 3) นางพิมลพรรณ ปิยะพงศ์เดชา 4) นางสาวรสริน  กิจพร้อมผล      และ 5) ดร.โสรัจจ์ แสนคำ      

           ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กล่าวนามมาข้างต้นเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) ทุกท่าน รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่มีส่วนทำให้การศึกษาค้นคว้า    เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ ประสบผลสำเร็จและสมบูรณ์ด้วยดี

 

ทิวาพร  โพธิ์หลวง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์